Návody

OBECNÝ MONTÁŽNÍ POSTUP PRO DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT

1. Příprava
Dutinkové polykarbonátové desky jsou z výroby široké 2,1 m a dlouhé až  13m.
Při navrhování spodní nosné konstrukce a vzdálenosti jednotlivých podpěr doporučujeme z této
šíře vycházet.
Desky skladujeme s uzavřenými komůrkami, aby nedocházelo k vniknutí jemných prachových
částic a jiných mechanických nečistot.
Z obou stran jsou dutinkové polykarbonátové desky opatřeny ochrannou fólií proti poškrábání,
strana desky opatřená barevnou fólií obsahuje UV filtr a instaluje se vně, směrem ke sluníčku.
Do 10 mm tloušťky lze formátovat polykarbonátové desky podle pravítka nožem.
Polykarbonátové desky se vždy ohýbají ve směru dutinek, maximální ohyb je dán silou desky.
Piliny a jiné nečistoty lze z dutinek vyfoukat kompresorem nebo vysát.
Sklon střechy minimálně 5 stupňů (90 mm/m).
Konstrukce může být zhotovena ze dřeva, kovu ... podélné nosníky (svislé krokve) musí být kvůli montáži široké minimálně 60 mm,
příčné mohou být užší (= orientačně "A" vzdálenost příčných nosníků pro sílu desky 10 mm je cca 2 m, pro 16 mm cca 3 m).
Přesazení je možné maximálně 100 mm s ohledem na sílu polykarbonátu.

2. Instalace

Kontaktní plochy nosné konstrukce oblepíme spodní těsnící pryží.
Stranu desky opatřenou barevnou fólií s UV filtrem nezapomeneme instalovat směrem ke slunci.
Polykarbonátové desky instalujeme vždy komůrkami svisle, tj. po spádu vody.
Otevřené konce dutinek musíme vhodným způsobem ochránit před prachem a nečistotami.
Horní stranu dutinek uzavřeme AL páskou a ukončovacím U profilem, spodní stranu antidust páskou prodyšnou a U profilem, nebo jen U profilem.
Tepelná roztažnost desek 3 mm/m všemi směry.
Nejlepším řešením upevnění desek ke všem svislým krokvím je pomocí hliníkových přítlačných lišt oblých s pryžovým těsněním.
Vzdálenost mezi šrouby na AL přítlačné liště by neměla být větší než 330 mm.
Al přítlačné lišty používáme na každý svislý spoj, mezi jednotlivými deskami vynecháváme
20 mm dilatační mezeru, lišty ukončujeme z pohledové strany ukončovací plastovou krytkou.
Alternativou AL přítlačné lišty je přítlačný terčík, který montujeme po 500 mm.
Otvory do desek vrtáme o 3 - 4 mm větší než je průměr šroubu a nedotahujeme na krev.
Ke konci montáže nasadíme ostatní potřebné profily - AL U profil jednoduchý nebo s prodlouženou
hranou, stříbrný ELOX nebo dřevodekor, případně plastový PC U profil - a podmázneme je silikonem.
Dokončením montáže se rozumí sejmutí ochranné fólie (vlivem slunečního záření a vlhkosti dochází k jejímu zteření, které znemožní její pozdější odstranění).

3. Údržba

Povrch desek můžeme čistit měkkým hadříkem namočeným ve slabém mýdlovém roztoku vlažné
vody. Při dodržení montážního postupu není potřeba velké údržby.OBECNÝ MONTÁŽNÍ POSTUP - TRAPÉZOVÉ DESKY
Skladování
Desky jsou chráněny proti škodlivému UV záření pouze z jedné - exteriérové strany. Desky skladujte v interiéru, v případě venkovního skladování je přikryjte bílou PE fólií, chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a větrem. Desky uložte na rovnou chladnou plochu. Pokud byly desky po dobu transportu srolovány, co nejdříve je rozložte a rovné zatižte. Vlivem kumulace tepla může dojít k nenávratné deformaci materiálu. Desky nemají ochrannou fólii, proto při manipulaci a skladování buďte opatrní. Případné škrábance se z desek nedají odstranit.

Přípravné práce
Trapézové desky z polykarbonátu je možné dělit stříháním např. nůžkami na plech, řezat ruční kotoučovou pilou s kotoučem na plasty, nebo ruční úhlovou bruskou flexa. Řezy provádějte najednou, bez přerušení. Při řezání zpevněte plochu kolem probíhajícího řezu, aby deska nevibrovala - hrozí štípání. Desky se k nosné konstrukci připevňují šrouby, nikoliv hřebíky! Otvory pro šrouby neprorážejte, ale předvrtávejte. Kvůli tepelné roztažnosti materiálu vrtejte díry min. o 3 mm větší, než je průměr použitých šroubů. Pro vrtání je nejlépe použít kuželový vrták, příp. vrták na kov, který před použitím otupte. Minimální vzdálenost vrtané díry je 50 mm od kraje desky. Vrtané díly podložte, aby nevibrovaly. Vrtejte výhradně pod úhlem 90°. Ideální teplota pro zpracování je kolem 20 °C.

Nosná konstrukce
Konstrukce pod trapézové desky může být ze dřeva, oceli či hliníku. Může být rovná (min. doporučený spád je 7° tj. min. 120 mm/m) nebo oblouková. V případě obloukové konstrukce respektujte doporučený minimální poloměr ohybu za studena (viz technický list). Maximální vzdálenost jednotlivých příčných podpěr závisí na typu zvolené desky a na předpokládaném maximálním zatížení (sněhem / větrem). Obecně platí max. vzdálenost cca 800 mm. Na nosnou konstrukci nalepte spodní pěnové těsnění - mikropryž (v nabídce je v šířích 30; 50 a 60 mm, síla 3 mm, jednostranně samolepící). Zabraňte kontaktu PC desek s laky, mořidly, rozpouštědly a jinými chemickými látkami. Vzhledem k tepelné dilataci je nutné zachovávat dilatační mezery v místě zakončení desek u fasády (až 3 mm na každý 1 m desky).

Instalace
Polykarbonátové trapézové desky mají povrchovou úpravu proti UV záření. Touto ochrannou vrstvou je běžně opatřena jedna strana desky, která je zřetelně označena samolepícím štítkem. Tato strana musí být instalovaná vždy směrem ven (proti Slunci)! Pokud např. při skladování štítek odpadl, je možné snadno určit stranu s UV filtrem tak, že při pokládce začíná deska na konstrukci, nikoliv ve vzduchu. U desek se strukturou na jedné straně klademe desky strukturou dolů. Desky je možné na horní a spodní straně přístřešku přesadit přes konstrukci. Max. doporučené přesazení je do 100 mm. Do stran desky nepřesazujte.
Trapézové desky přišroubujte k nosným profilům orientovaným příčně (kolmo) na směr trapézů. Nenýtujte, nepřibíjejte. Boční přesah trapézových desek musí být instalován proti primárnímu směru deště. Desky nenatahujte ani nenapínejte - instalujte bez pnutí. Pro připevnění použijte šrouby dle materiálu spodní nosné konstrukce. U střech šroubujte do vrcholu trapézu, u stěn šroubujte do spodní půlvlny.

Při montáži na střechy (šroub ve vrcholu trapézu) používejte:
- spodní distanční podložku z PVC,
- hliníkovou kalotu s EPDM těsněním,
- PVC podložku, která může nahradit kalotu,
- nebo upevňovací sadu, která zastoupí více samostatných komponentů.

Montáž je velice snadná a rychlá, musí být ale dodrženy následující pokyny. Desky předvrtejte 10 mm otvorem za použití stupňovitého vrtáku velikosti 4-10 mm. Upevňovací sadu instalujte kolmo na desku a doprostřed vyvrtaného otvoru. Otvor musí být vyvrtán čistě bez jakýchkoliv otřepů, případně je nutné otvor od otřepů očistit. Otvor musí být vyvrtán v ose horního trapézu. Šroub s gumovou podložkou je nutné utahovat přiměřeně (nesmí být nedotažen - podložka se volně otáčí, nebo přetažen - kraje podložky se zvedají), jinak může dojít k netěsnostem. Při bočním napojování překládejte desky o jeden až dva vrcholy. Na horní a spodní straně přístřešku (první a poslední příčná lať) šroubujte na vrcholu každé druhé vlny, na vnitřních nosnících ideálně na vrcholu každé třetí vlny. Desky podélně napojujte, jen pokud je to nezbytně nutné. V takovém případě přeložte 200 mm. Všechny spoje je vhodné dotěsnit silikonem. Používejte výhradně silikon na polykarbonáty. Šrouby nikdy neutahujte na maximum, ale tak, abyste umožnili dilataci materiálu. Při přetažení šroubů může dojít k deformaci či praskání desek. Desky nejsou pochozí. Pokud během či po montáži potřebujete po deskách chodit, použijte montážní lávku, žebřík nebo fošnu, která roznese tlak na větší plochu. Pozor, hrozí propadnutí, nebezpečí poranění! Abyste zamezili poškrábání povrchu desek, nejprve na přístřešek položte vhodnou textilii.

Čištění polykarbonátových desek
Při čištění povrchu desek doporučují výrobci používat vlažnou vodu, slabý roztok mýdla, tlakovou vodu, příp. měkké hadříky. Nedoporučuje se používat gumové stěrky apod. kvůli nebezpečí poškrábání povrchu desek. Používání ředitel a jiných chemických prostředků, stejně jako odstraňování nečistot z povrchu žiletkami a jinými ostrými předměty je naprosto nevhodné. Poškrábané desky není možné vyleštit. Jakékoliv leštění jen zhorší jejich stav, postižené místo ještě více zmatní.

Naše rady týkající se technického použití jsou nezávazné. Odpovědnost za použití a zpracování našich produktů spočívá na kupujícím.
Za škody způsobené špatnou montáží, případně nevhodným návrhem materiálu, nebere dodavatel odpovědnost.
Technická data produktů jsou normované hodnoty - změny vyhrazeny.